AQUEUX
Model: Aksiniya Shevchenko 
Production, MUA & Style: Elura Films